User Name
Password


ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
วิดีทัศน์แนะนำการใช้สื่อบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับรูปแบบการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

EP.04 แนะนำการใช้สื่อบทเรียนบนเครือข่ายครูวรวัฒน์ดอทเน็ต

 

EP.05 การเข้าสู่คลิปวิดีโอ ประกอบรูปแบบการสอนห้องเรียนกลับด้าน 
คลิปวิดีโอรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 6.1 เฟรม (Frame)

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 5.1 ตาราง (Table)

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 4.1 การเชื่อมโยง (Link)

การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 3.1 ฟอร์ม (Form)

การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 2.1 การจัดรูปแบบเอกสาร