บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ชั้น ม.3

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 6.1 เฟรม (Frame)

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 5.1 ตาราง (Table)

 
การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 4.1 การเชื่อมโยง (Link)

การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 3.1 ฟอร์ม (Form)

การสอนแบบสาธิตผ่านบทเรียนบนเครือข่ายที่ 2.1 การจัดรูปแบบเอกสาร
User Name
Password


ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
:: กลุ่มทดลอง ม.4/4 ภาคเรียนที่ 2/2559
:: กลุ่มตัวอย่าง ม.4/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
:: กลุ่มประชากร  517 คน จาก 12 ห้องเรียน

 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการคิดนอกกรอบ  เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
:: กลุ่มทดลอง ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
:: กลุ่มตัวอย่าง ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1/2561
:: กลุ่มประชากร  554 คน จาก 13 ห้องเรียน

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
ภาษา HTML ม.3 (เพิ่มเติม)
เว็บไชต์เป็นหน้าเว็บเพจหลายหน้าซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ
ภาษาซี ม.4 (เพิ่มเติม)
ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
วิทยาการคำนวณ ม.4
การออกแบบขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
การ์ตูนแอนิเมชั่น ม.2 (เพิ่มเติม)
แอนิเมชัน (animation) เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
การพัฒนาโครงงาน การนำแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับวิชาอื่น
วิทยาการคำนวณ ม.1 (พื้นฐาน)
ระบบการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลช่วยให้ผู้พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลได้รับความสะดวกในการพัฒนางานและระบบงานที่ได้ง่ายต่อการใช้ด้วย
การพัฒนาเว็บไซต์ ม.3 (เพิ่มเติม)
การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ภาษา HTML และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google sites

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด

ระดับ

1

:: ขอนแก่นวิทยายน

เมือง ขอนแก่น
ม.4
2

:: แก่นนครวิทยาลัย

เมือง ขอนแก่น
ม.4
3

:: กัลยาณวัตร

เมือง ขอนแก่น
ม.4
4

:: เทศบาลวัดกลาง

เมือง ขอนแก่น
ม.4
5

:: พิศาลปุณณวิทยา

เมือง ขอนแก่น
ม.2
6

:: แวงน้อยศึกษา

แวงน้อย ขอนแก่น
ม.2
7

:: ก้านเหลืองวิทยาคม

แวงน้อย ขอนแก่น
ม.2
8

:: ท่านางแนววิทยายน

แวงน้อย ขอนแก่น
ม.2
9

:: พล

พล ขอนแก่น
ม.4
10

:: นพคุณวิทยา

พล ขอนแก่น
ม.2
11

:: กระแสพัฒนา

พล ขอนแก่น
ม.2
12

:: โนนข่าวิทยา

พล ขอนแก่น
ม.2
13

:: เทศบาลพลประชานุกูล

พล ขอนแก่น
ม.2
14

:: เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

พล ขอนแก่น
ม.2
15

:: โนนข่าวิทยา

พล ขอนแก่น
ม.2
16
:: เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ พล ขอนแก่น
ม.2
17

:: โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 

พล ขอนแก่น
ม.2
18

:: โนนศิลาวิทยาคม

โนนศิลา ขอนแก่น
ม.2
19

:: บ้านไผ่

บ้านไผ่ ขอนแก่น
ม.4
20

:: บ้านลานวิทยาคม

บ้านไผ่ ขอนแก่น
ม.2
21

:: แวงใหญ่วิทยาคม

แวงใหญ่ ขอนแก่น
ม.4
22

:: โนนสะอาดวิทยาคาร

แวงใหญ่ ขอนแก่น
ม.2
23

:: อมตวิทยา

หนองสองห้อง ขอนแก่น
ม.4
24

:: หนองสองห้องวิทยา

หนองสองห้อง ขอนแก่น
ม.4
25

:: แท่นศิลาทิพย์ศึกษา

ชนบท ขอนแก่น
ม.4
26

:: ชนบทศึกษา

ชนบท ขอนแก่น
ม.4
27

:: พยัคฆภูมิวิทยาคาร

พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
ม.4
28

:: บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

กุดรัง มหาสารคาม
ม.2
29

:: นาโพธิ์พิทยาสรรพ์

กุดรัง มหาสารคาม
ม.2
30

:: หนองม่วงวิทยาคาร

บรบือ มหาสารคาม
ม.2
31

:: บรบือวิทยาคาร

บรบือ มหาสารคาม
ม.4
32

:: บรบือ

บรบือ มหาสารคาม
ม.4
33

:: ยางวิทยาคม

บรบือ มหาสารคาม
ม.4
34

:: ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วาปีปทุม มหาสารคาม
ม.2
35

:: วาปีปทุม

วาปีปทุม มหาสารคาม
ม.4
36

:: หัวเรือพิทยาคม

วาปีปทุม มหาสารคาม
ม.4
37

:: ประชาพัฒนา

วาปีปทุม มหาสารคาม
ม.2
38

:: ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

นาดูน มหาสารคาม
ม.2
39

:: นาดูนประชาสรรพ์

นาดูน มหาสารคาม
ม.4
40

:: มัธยมยางสีสุราช

ยางสีสุราช มหาสารคาม
ม.2
41

:: นาเชือกพิทยาสรรพ์

นาเชือก มหาสารคาม
ม.4
42

:: วังยาวศึกษาวิทย์

โกสุมพิสัย มหาสารคาม
ม.4
43

:: ราษีไศล

ราษีไศล ศรีสะเกษ
ม.4
44

:: สตรีสิริเกศ

เมือง ศรีสะเกษ
ม.4
45

:: กำแพง

อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
ม.4
46

:: ไพรธรรมคุณวิทยา

ขุนหาญ ศรีสะเกษ
ม.4
47

:: ห้วยทับทันวิทยาคม

ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
ม.2
48

:: กู่สวนแตงพิทยาคม

บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
ม.2
49

:: พุทไธสง

พุทไธสง บุรีรัมย์
ม.4
50

:: สตึก

สตึก บุรีรัมย์
ม.4
51

:: พังงูพิทยาคม

หนองหาน อุดรธานี
ม.2
52

:: พิบูลมังสาหาร

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ม.4
53

:: หนองบัวฮีวิทยาคม

พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ม.4
54

:: สีดาวิทยา

สีดา นครราชสีมา
ม.4
55

:: หนองหว้าพิทยาสรรค์

สีดา นครราชสีมา
ม.2
56

:: ประทาย

ประทาย นครราชสีมา
ม.4
57

:: วัดทรงธรรม

พระประแดง สมุทรปราการ
ม.4
58

:: คอนสวรรค์

คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
ม.2
59

:: แก้งคร้อวิทยา

แก้งคร้อ ชัยภูมิ
ม.4
60

:: สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ม.4
61

:: สุวรรณภูมิวิทยาลัย 

สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
ม.4
62

:: ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เมือง ร้อยเอ็ด
ม.4